مشخصات واحد درآمد

توجه

برای واریز وجه ثبت نام استعداد های درخشان در صفحه پرداخت در کادر مربوط به واحد دانشکده «استعداد های درخشان» و در کادر مربوط به نوع در آمد «مصاحبه ارشد و دکتری» انتخاب شود. مبلغ 1,000,000 ریال برای ثبت نام دکتری و 500,000 ریال برای ارشد تایپ شود

توجه

به هنگام واریز وجه واحد درآمد و نوع درآمد را به درستی انتخاب نمایید. در صورت واریز وجه به سایر حساب های غیر مرتبط مبلغ واریز شده به شناسه مختص آن واحد واریز شده و نسبت به جز درآمد آن واحد محسوب می شود.

مشخصات واریز کننده

CAPTCHA Image

توجه

برای واریز وجه ثبت نام مصاحبه دکتری تحصیلات تکمیلی در صفحه پرداخت در کادر مربوط به واحد دانشکده «مدیریت تحصیلات تکمیلی» و در کادر مربوط به نوع در آمد «مصاحبه و آزمون دکتری» انتخاب شود.